Кръг


Submit solutionPoints:100 (partial)
Time limit:0.6s
C#0.8s
Java0.8s
Memory limit:64M
C#64M
Java64M
Author:

Tags
Arrays, Loops
Difficulty
Easy

Учениците от група D на националната школа по информатика обичат да играят на следтана игра: „играта на Йосиф”. В класическия вид на играта учениците се нареждат в кръг и започвайки от случайно избран ученик, получават последователни номера от 1 до N в посока на часовниковата стрелка. Така след ученика с номер N по посока на часовниковата стрелка ще се окаже ученика с номер 1. Ръководителката на групата избра положително цяло число K. Започвайки от ученика с номер 1 и вървейки по кръга в посока на часовниковата стрелка, учителката преброява K ученика и този, който се окаже K-ти подред, напуска кръга. Играта продължава с ново броене до K, което започва от ученика, който е първи по посока на часовниковата стрелка, след току-що напусналия. Ученикът, който е K-ти подред при новото броене напуска кръга и т.н., докато остане само един ученик, който е победител. В новия вариaнт на играта всеки ученик си избира число Ki. Първото броене става с избраното от учителката число K. Следващото броене става с числото на току-що напусналия играта ученик. Напишете програма ring, която да намери номера на ученика, който ще спечели играта при така модифицираните правила.

Вход

На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени числата N и K (N ≤ 1000000,2 < K ≤ 100), разделени с интервал. На i-тия от следващите N реда ще бъде зададено число Ki, избрано от ученика с номер i (2 < Ki < 100).

Изход

На единствения ред на стандартния изход програмата трябва да изведе номера на ученика, който ще остане последен и ще спечели играта.

Примерни тестове

Вход

5 3 
3
7
4
3
5

Изход

1

Comments